Migawki
Jeżeli szukasz najlepszego osiedla w Łodzi - właśnie je znalazłeś :-) Lecz kupic tu mieszkanie nie jest łatwo :-)
 
Srebrzyńska 83 PDF Drukuj E-mail

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN  PORZĄDKU  DOMOWEGO

DLA  WSPÓLNOTY  MIESZKANIOWEJ

SREBRZYŃSKA 83

WYCIĄG

                                                       

1.      Regulamin obowiązuje wszystkich najemców i właścicieli mieszkań oraz osoby z nimi zamieszkujące.

2.      Właściciele lokali są obowiązani ponosić wydatki związane z utrzymywaniem ich lokali, utrzymywać je w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

3.      Właściciel lub najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal  i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, a także dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania jak klatki schodowe, korytarze i inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

4.      Osoby przebywające na terenie nieruchomości zobowiązane są do zachowania w sposób nie powodujący uciążliwości dla współmieszkańców

5.       W godzinach 22.00 do6.00 na terenie nieruchomości obowiązuje cisza nocna

6.      Przy korzystaniu z piwnicy, komórki i pomieszczeń wspólnego użytku najemcy i właściciele lokali obowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarno – porządkowych

7.      Osoby wykonujące remonty i naprawy są obowiązane przeprowadzać je tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości innym współużytkownikom,

8.      Obowiązkiem każdego właściciela lub najemcy jest natychmiastowe zgłoszenie w administracji Zarządu zauważonych awarii oraz uszkodzeń instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu lub w budynku (np. pęknięcie i zator rur, zacieki sufitów itp.) bez względu na przyczynę ich powstania oraz kosztu naprawy. W razie nie zgłoszenia użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego lokalu lub u sąsiadów.

9.      Wszyscy mieszkańcy powinni zamykać za sobą drzwi wejściowe do klatki schodowej.

10.  Nie należy regulować zaworów c.o. przy grzejnikach zamontowanych na klatkach schodowych. W czasie niskich temperatur występuje ryzyko awarii całej sieci c.o.

11.  Do obowiązków mieszkańców należy utrzymywanie mieszkań w należytym stanie czystości i higieny.

12.  Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w piwnicach oraz na zewnątrz budynku.

13.  Zabrania się wyrzucania przez okna i drzwi balkonowe jakichkolwiek śmieci, odpadków, niedopałków

14.  Śmieci i odpadki należy wynosić do śmietników i pojemników usytuowanych na terenie osiedla. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów, użytkownik obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczony teren.

15.  Zabrania się wyrzucania twardych i ciężkich przedmiotów jak kamienie, żelastwo, druty, szkło itp. do pojemników na śmieci. Przedmioty te powinny być składowane obok pojemników.

16.  Karma dla ptaków i zwierząt może być wykładana wyłącznie w wyznaczonym miejscu.

17.  Usuwanie z lokali tzw. gabarytów jest dozwolone tylko w terminach podanych w ogłoszeniach na tablicy informacyjnej.

18.  Trzepanie dywanów, chodników i pościeli może odbywać się wyłącznie w dniach od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach 8.00 do 20.00 w wyznaczonym miejscu. Zabrania się trzepania z okien i balkonów.

19.  W miejscach wspólnego użytku ( klatki schodowe, korytarze piwniczne, werandy ) mieszkańcom nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów.

20.  W piwnicach należy utrzymywać czystość i porządek. Nie wolno w nich przechowywać materiałów łatwopalnych ( w tym benzyny ), wybuchowych, trujących, żrących i cuchnących

21.  Picie alkoholu i palenie tytoniu na terenie nieruchomości wspólnej, a szczególnie w piwnicach, na dachach i poddaszach, jest surowo zabronione.

22.  Osoby posiadające psa są obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.

23.  Parkowanie samochodów dopuszczalne jest w miejscach, gdzie nie utrudnia to komunikacji ( w tym nie zastawia dojazdów dla służb ratownictwa technicznego i straży pożarnej do budynków ) oraz nie powoduje zniszczeń zieleni.

24.  Zabrania się parkowania samochodów na chodnikach i trawnikach.

25.  W dniach wywozu nieczystości zabrania się parkowania samochodów w sąsiedztwie pergoli.

26.  Palenie papierosów i używanie niezabezpieczonego ognia na klatkach schodowych, w piwnicach, na dachach i poddaszach jest zabronione.

27.  Wywieszanie wszelkich ogłoszeń i reklam jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Zarządu Wspólnoty. Niedopuszczalne jest przyklejanie ogłoszeń i informacji do ścian i drzwi wejściowych do budynku.

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesjonalne statystyki www
© 2018 Osiedle Montwiłła Mireckiego
Design & Host by design4web.pl