Migawki
Jeżeli szukasz najlepszego osiedla w Łodzi - właśnie je znalazłeś :-) Lecz kupic tu mieszkanie nie jest łatwo :-)
 
Regulamin Osiedla 1930 PDF Drukuj E-mail
Poniżej przedstawiamy najprawdopodobniej pierwszy (lub jeden z pierwszych) regulamin Osiedla Mireckiego, który powstał w latach trzydziestych XX wieku.
Polecam lekture w całości, ale w szczególności §11, §12 i §13 :)
(pisownia oryginalna)Regulamin
dla lokatorów Miejskiej Kolonji Mieszkaniowej
na Polesiu Konstantynowskiem w Łodzi.


§ 1.
Umowa najmu.
Wynajem mieszkania w Kolonji Mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskiem dokonywuje się na podstawie zawartej umowy pomiędzy Magistratem m. Łodzi a lokatorem.

§ 2.
Utrzymanie pomieszczeń wynajętych.
Magistrat m. Łodzi, udzielając lokalu, stanowiącego własność społeczno-komunalną żąda od lokatora właściwego obchodzenia się z tą własnością i takiego zachowania się, by zdrowe spokojne mieszkanie było udziałem nietylko jego rodziny, ale bliższych i dalszych sąsiadów.
Wynajęte pomieszczenie lokator obowiązany jest utrzymywać w dobrym stanie. Wszelkie zauważone przy przejęciu pomieszczenia braki winny być ustalone w obecności specjalnie delegowanego urzędnika miejskiego i zgłoszone w ciągu 3 dni administracji domów na piśmie; przy zaniechaniu tego będzie się uważać, że mieszkanie zostało przejęte w stanie bez zarzutu.
O wszelkich uszkodzeniach, które w czasie zamieszkiwania zauważy lokator w mieszkaniu lub domu winien natychmiast zawiadomić administrację domów. Jeśli te uszkodzenia powstały z winy lokatora lub jego domowników i osób przezeń choćby chwilowo do domu wprowadzonych - winien lokator niezwłocznie naprawić wszelkie uszkodzenia. O ile obowiązku tego zaniecha do 7-iu dni od daty dokonanego uszkodzenia, Magistrat ma prawo niezwłocznie dokonać potrzebnych napraw na koszt i ryzyko lokatora. Przeprowadzenie dowodu, że uszkodzenia wewnątrz mieszkania wynikły z przyczyn niezależnych od lokatora lub też starości, obowiązuje lokatora.

§ 3.
Zmiany w pomieszczeniach wynajętych.

Wszelkie przeróbki budowlane w pomieszczeniach wynajętych, jak przebijanie ścian, przenoszenie drzwi, pieców, palenisk, instalacji elektrycznej i wodociągowej: i t. p. wymagają zezwolenia administracji domów. Lokator ponosi odpowiedzialność i koszta tych przeróbek. Wszelkie nowe urządzenia przechodzą na własność Magistratu m. Łodzi bez jakiegokolwiek z tego tytułu odszkodowania. Administracja domów jednak może żądać przywrócenia pomieszczenia do pierwotnego stanu na koszt lokatora, o ile to zostało zastrzeżone w zezwoleniu. Utrzymanie w porządku wszelkich urządzeń w mieszkaniu w okresie trwania umowy najmu należy do obowiązków lokatora.

§ 4.
Przekazanie pomieszczeń po ekspiracji umowy najmu.
Lokator obowiązany jest po wygaśnięciu stosunku najmu zwrócić wynajęte mieszkanie w dobrym stanie, dostarczyć brakujące przedmioty i pokryć wszelkie szkody, niespowodowane normalnym używaniem lokalu.

§ 5.
Używalność wynajętych pomieszczeń.

Zabrania się wbijania haków i gwoździ do drzwi, ram okiennych i futryn. Stłuczone szyby lokator jest obowiązany na własny rachunek zamienić bezwłocznie na nowe. Uszkodzenia, powstałe na oddrzwiach przy zakładaniu wizjerów, zamków bezpieczeństwa, skrzynek do listów i t. p. winny być naprawione przez lokatora. Bezwzględnie zabrania się rąbania drzewa i tłuczenia węgla w mieszkaniach; czynności te mogą być wykonywane tylko w piwnicy lub na dziedzińcu.
Bez zgody administracji nie wolno lokatorowi zajmować się w mieszkaniu jakiemkolwiek rzemiosłem lub procederem.
Pranie i suszenie bielizny w mieszkaniu jest wzbronione za wyjątkiem przepierek.

§ 6.
Używalność ubikacyj niewynajmowanych.

Zabrania się zastawiania meblami i innemi przedmiotami przedsionków, wejść do piwnic, strychów, korytarzy na podesty. Umieszczanie szyldów, ogłoszeń, skrzynek wystawowych, anten na domu względnie wewnątrz domu oraz stały postój wózków ręcznych na dziedzińcu jest dozwolone jedynie za uprzedniem pisemnem zezwoleniem administracji domów.

§ 7.
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach.

Zabrania się zanieczyszczania sieni, korytarzy, dziedzińców i t. p. Czyszczenie i trzepanie odzieży na korytarzach (balkon do trzepania) może być dokonywane tylko rano w godzinach policyjnie dozwolonych.

§ 8.
Czyszczenie dywanów.

Czyszczenie dywanów może się odbywać tylko na dziedzińcu lub w innem wyznaczonem przez administrację domów miejscu i tylko w pewnych ustalonych dniach i godzinach. Zakazane jest czyszczenie w przedsionkach, korytarzach lub oknach.

§ 9.
Przechowywanie śmieci i odpadków.

Śmieci i wszelkiego rodzaju odpadki należy wrzucać do zbiorników dla śmieci. Miejsc, na których zbiorniki te są ustawione, nie wolno zanieczyszczać. Kosze na odpadki, ustawione przy domach, służą jedynie do wyrzucania odpadków papierowych.

§ 10.
Pokój kapielowy.
Pomieszczenie kąpielowe, wannę i piece należy stale utrzymywać w czystości. Zabrania się używania wanny do prania bielizny, przyczem należy zwracać uwagę na to, ażeby przed napaleniem w piecu kąpielowym była wpuszczona do wanny zimna woda, która pokryłaby do wysokości conajmniej 10 cm. dno wanny.

§ 11.
Klozety, instalacje wodociągowe i gazowe.

Klozety i muszle wodociągowe należy utrzymywać w czystości: wrzucanie śmieci, odpadków, kości, popiołu i t. p. do klozetów i muszli wodociągowych jest wzbronione, Przy temperaturze poniżej 0 stopni należy zamykać okienka, umieszczone w klozetach. O zapchaniu się przewodu wodociągowego lub klozetowego, tudzież o wszystkich uszkodzeniach instalacji klozetowej, gazowej i wodociągowej, wskutek których może być na szwank narażony stan budynku, należy bezzwłocznie zawiadomić administrację domów.

§ 12.
Utrzymanie zwierząt domowych.
Utrzymywanie w domach psów i kotów jest w zasadzie wzbronione. Na skutek należycie uzasadnionej prośby administracja domów może wyjątkowo zezwolić na utrzymywanie tych zwierząt. Za koszta doprowadzenia do porządku zanieczyszczonych przez zwierzęta domowe schodów, korytarzy i t. p., oraz za uszkodzenia tychże odpowiedzialny jest właściciel zwierząt. Zabrania się wprowadzania zwierząt na dziedziniec i plantacje bez smyczy. Utrzymywanie innych zwierząt domowych (kozły, króliki, ptactwo i t. p.) jest bezwzględnie zakazane.

§ 13.
Postanowienia przeciwko zakłóceniu spokoju.

Hałasowanie na schodach, korytarzach, dziedzińcach i t. p. jest wzbronione. Również w mieszkaniach ze względu na innych lokatorów w każdym wypadku nie należy zakłócać spokoju. Przy szyciu i pisaniu na maszynie należy stosować środki tłumiące hałas. Gra na fortepianie lub głośnych instrumentach i śpiew dozwolone są tylko do godz. 10-ej wiecz., a w godzinach późniejszych za zgodą sąsiadów.

§ 14.
Klucze od mieszkań.
Podwójne klucze od mieszkań, lokali handlowych i innych pomieszczeń winny być bez odszkodowania zwrócone po rozwiązaniu stosunku najmu. W przeciwnym wypadku przysługuje administracji domów prawo dokonania przeróbki zamków i kluczy na koszt lokatora, opuszczającego zajmowany lokal.

§ 15.
Odpowiedzialność za szkody.

Lokator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć wskutek, nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wogóle za szkody, wynikające z jego winy (odpowiedzialność z mocy prawa). W wypadku niemożności ustalenia osoby, która te szkody spowodowała, odpowiadają za szkody solidarnie wszyscy lokatorzy domu, względnie odpowiedniej części domu.

§ 16.
Podnajem.

Podnajem i wynajmowanie pomieszczenia osobom trzecim za zamieszkiwanie „kątem" dozwolone jest tylko za uprzedniem pisemnem zezwoleniem administracji domów; zezwolenie to może być w każdej chwili cofnięte.

§ 17.
Uiszczenie czynszu komornianego.
Czynsz komorniany należy płacić w czasie od dnia 1 do 8 dnia każdego miesiąca lub kwartału.

§ 18.
Wymówienie.
Wymówienie następuje w terminie, ustalonym w kontrakcie najmu. Mieszkania wymówione podlegają oględzinom administracji domów ze względu na stan w jakim są pozostawione.

§ 19.
Moc obowiązująca regulaminu.

Moc obowiązująca postanowień niniejszego regulaminu rozciąga się na wszystkich lokatorów Kolonji. Lokatorzy odpowiedzialni są również za wszystkie przekroczenia przepisów niniejszego regulaminu, jakich się dopuści ich służba, sublokatorzy, domownicy oraz osoby odwiedzające.

§ 20.
Prawo kontroli.

Prawo kontrolowania wszystkich pomieszczeń przysługuje administracji domów. Lokator obowiązany jest delegowanym przez administrację domów, organom umożliwiać dostęp do wszystkich zajmowanym przezeń ubikacyj i udzielać żądanych informacyj.

§ 21.
Zażalenie.

Każdemu z lokatorów przysługuje prawo składania zażaleń do administracji domów, które winny być rozpatrzone w terminie miesięcznym.

§ 22.
Wszelkie zmiany przepisów niniejszego regulaminu muszą być zatwierdzone przez Radę Miejską. Niniejszy regulamin podpisuje lokator, zobowiązując się tem samem do ścisłego przestrzegania zawartych w nim przepisów.
Niniejszy regulamin czytałem i zobowiązuje się podporządkować wszelkim postanowieniom w nim zawartym.Podpis lokatora
...........................
 

Profesjonalne statystyki www
© 2018 Osiedle Montwiłła Mireckiego
Design & Host by design4web.pl